کمیته برگزاری
دکتر بیژن فرهانیه
رئیس
استاد مهندسی مکانیک
وب سایت: sharif.ir/~bifa
پست الکترونیکی: bifa [at] sharif.ir
تلفن: 021-66165537
دکتر حسین افشین
دبیر
عضو هیئت علمی مهندس مکانیک
پست الکترونیکی: afshin [at] sharif.edu
کمیته اجرایی
مهندس علی کاظمی پور
دبیر
دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک
پست الکترونیکی: kazemipour [at] mech.sharif.ir
شورای سیاستگذاری
دکتر عبدالکریم جلالی
عضو کمیته برگزاری
مدیر اجرایی نمایشگاه
وب سایت: www.iranhvac.com
پست الکترونیکی: info [at] iranhvac.com
مهندس فریبا خاکزاد
عضو کمیته برگزاری
کارشناس
وب سایت: www.iranhvac.com
پست الکترونیکی: office [at] nni.ir
دکتر وحید حسینی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: sharif.edu/~vhossein
پست الکترونیکی: vhosseini [at] sharif.edu
1 2 3 4 5