تغییر محل برگزاری کارگاه ها
1393-07-25

به اطلاع شرکت کنندگان در کارگاه های آموشی تهویه تونل های راه و تهویه موضعی در فرآیندهای حرارتی میرساند این دو کارگاه به جای سالن صدف 1، در تالار اصفهان برگزار میگردد.

دبیرخانه همایش

1 2 3 4 5