تهویه صنعتی روندی است برای کنترل تأثیرات ذرات آلاینده، گازهای سمی و شیمیائی، بخارات و ذرات قابل اشتعال یا انفجار بر روی پرسنل و افرادی که در معرض بـرخورد با آنها قرار دارند. یکی از روش‌های کنتـرل توسط تخلیه هوای آلوده از محیط کاری و جایگزین نمودن آن با هـوای تمیز می‌باشد. روش‌های دیگر شامل تغییرات در فرآیند، تغییرات در رویه کار کردن جایگزینی و استفاده از گـازهای کمتـر سمی و یا حـذف گـازهای سمی است. در تهویه صنعتی عموماً تخلیه دود و بخارات ناشی از جوشکاری، بخـارات محلول‌ها، بخارات مواد نفتی یا شیمیائی و غبارات از محوطه کاری مد نظر می‌باشد. با تخلیه هـوای آلوده و جـایگزین نمودن هـوای سالم، می‌باید مشکل سرمایش و گرمایش پرسنل و هدر دادن انرژی به جد در نظر قرار گیرد. روند تغییرات در فرآیند ساخت، تولید و ارائه خدمات و نیاز فزآینده در بهبود فضا و محیط کار، چالشی جدی در فراروی طراحان سیستم‌های پیشرفته صنعتی قرار داده است. این نوع سیستم‌های تهویه با فـرآیندهای تولید و سیستم‌های خدماتی تأسیسات تشکیل مجموعـه‌ای یکپارچه را مـی‌دهند. بهینه سازی سیستم‌های تهـویه صنعتی نیـاز به ابـزارهای جـدید طراحی و نوآوری‌های فنی دارد. چالش‌های رو در رو در تهویه صنعتی فقط محدود به راه حل‌های فنی نمی‌باشند. بلکه در برگیرنده استانداردهای فنی و سیاست‌های عملی جدید جهت تقویت پیشرفت‌های تکنولوژیکی نیز می‌باشند.

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1392-12-17
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1393-01-20
تاریخ شروع کنفرانس
1393-07-26 09:00
تاریخ پایان کنفرانس
1393-07-27 17:00

برگزار کنندگان

قطب علمی تبدیل انرژی
قطب علمی تبدیل انرژی

شرکت نمانگر
شرکت نمانگر


حمایت کنندگان

شرکت نمانگر

شرکت نمانگر

سازمان نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان

انجمن احتراق ایران

انجمن احتراق ایران

شرکت کنترل کیفیت هوا

شرکت کنترل کیفیت هوا

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

قبل از
1392-12-28

1,500,000

ریال
بعد از
1392-12-28

2,000,000

ریال
این نوع عضویت نیاز به ارسال اسکن کارت دانشجویی معتبر داشته و متقاضی پس از تایید آن می تواند جهت حضور در همایش، ثبت نام نماید.

شرکت کننده آزاد

قبل از
1392-12-28

3,000,000

ریال
بعد از
1392-12-28

4,000,000

ریال

نویسنده

1,500,000

ریال